Avaya Definity TN2224 24-Port 2-Wire Digital Circuit Pack V3, TN2224BV3, 63869, Refurbished

Avaya (Avaya Red)

Avaya Definity TN2224 24-Port 2-Wire Digital Circuit Pack V3, TN2224BV3, 63869, Refurbished

$79.99
$17.95

PRODUCT DESCRIPTION:

Avaya Definity TN2224 24-Port 2-Wire Digital Circuit Pack V3, TN2224BV3, 63869, Refurbished